Úvod Ekonomika Ako vyplniť daňové priznanie

Ako vyplniť daňové priznanie

Foto: archív

Blíži sa koniec marca, obdobie, ktoré u podnikateľov aj u fyzických osôb nebýva obľúbenou časťou roka. Dôvodom je podávanie daňového priznania, vinou ktorého musíme siahnuť do peňaženiek.

Pokiaľ ste počas minulého roku 2015 mali čo i len na jeden deň otvorenú živnosť, brali ste honoráre za umelecký výkon, alebo ste boli evidovaný ako finančný poradca, je vašou povinnosťou do 31. marca podať daňové priznanie. Štát žiada, aby svoje príjmy priznali aj tí, čo prenajímali alebo predali vlastnú nehnuteľnosť, alebo získali výnosy z investícií do cenných papierov. Napriek tomu, že treba priznať všetky peňažné príjmy, daň sa neplatí z ich súčtu.

Preukazovanie výdavkov
Každá osoba má nárok na tzv. nezdaniteľné minimum, z ktorého sa dane neplatia. Mnohí študenti a málo zarábajúci živnostníci preto dane neplatia, daňové priznanie však musia podať. Nezdaniteľné minimum, oficiálne nazývané „Nezdaniteľná časť základu dane“, je časť príjmu, ktorý vám nebude zdanený.

Pri podávaní daňového priznania ZA rok 2015 platí, že zárobok do výšky 3 803,33 eurA je oslobodený od platenia daní.

Výpočet a samotné vyplnenie daňového priznania nie sú komplikované. Živnostník si svoje čisté príjmy vypočíta ako rozdiel súčtu príjmov a preukázateľných výdavkov. Preukázateľnými výdavkami sú potvrdenky za nákup služieb a tovarov, ktoré súvisia so zameraním podnikania. Ak chcete preukázať tieto výdavky, je potrebné viesť si účtovníctvo. Odporúčame vopred sa poradiť s účtovníkom.

Pre mnohých živnostníkov je tu však oveľa jednoduchšia možnosť, ktorá vedenie účtovníctva nevyžaduje. Štát umožňuje využiť paušálne výdavky. Tu netreba predkladať nijaké doklady o výdavkoch, ani viesť účtovníctvo, stačí v daňovom priznaní zaškrtnúť spomenutú voľbu a správne vypočítať sumu paušálnych výdavkov. V našich príkladoch opisujeme iba túto možnosť.

Foto: archív
Foto: archív

Príklad daňového priznania živnostníka
Radka bola počas minulého roka živnostníčkou, je slobodná a bezdetná. Jej celkový príjem predstavuje 9 000 eur. Za minulý rok podnikania odviedla do sociálnej poisťovne 1 000 eur a do zdravotnej poisťovne 500 eur.

Najjednoduchšou možnosťou pre Radku je podať daňové priznanie, v ktorom si uplatní paušálne výdavky.

Pri tejto voľbe netreba výdavky dokladovať ani viesť účtovníctvo. Radka vyplní tlačivo daňového priznania typu B podľa nasledovných sedemnástich bodov.

1. Do riadku 01 napíšete svoje daňové identifikačné číslo – DIČ. Hneď vedľa napravo je položka Druh daňového priznania, tu krížikom zaškrtnete prvú možnosť (daňové priznanie) a následne ďalej napravo je položka Za rok, sem napíšete rok 2015, pretože daňové priznanie podávate za predošlý rok.

2. Na každej strane tlačiva sa hore v hlavičke nachádza políčko DIČ (rodné číslo), sem všade doplníte svoje daňové identifikačné číslo.

3. Do riadku 03 zadajte identifikátor SK-NACE, číslo kategórie vašej hlavnej podnikateľskej činnosti a jej názov. Kategóriu si môžete zvoliť podľa vlastného uváženia, tento údaj je iba štatistickou informáciou. Do políčka vpravo vpíšetš celý názov kategórie. Číselník SK-NACE, z ktorého si môžete vybrať kategóriu, nájdete TU.

4. Do riadkov 0410 vpíšete svoje meno a adresu trvalého bydliska.

5. Do riadkov 27 a 28 napíšte svoj kontaktný telefón a e-mail. Daňovému úradu tak uľahčíte komunikáciu s vami v prípade, že sa nájde chyba vo vyplnenom tlačive.

6. Jedna z najdôležitejších častí daňového priznania je tabuľka č. 1 v sekcii VI. oddiel – výpočet základu dane z príjmov z podnikania. Do tabuľky treba zapísať súčet príjmov a výdavkov týkajúcich sa jednotlivých typov podnikania.

7. Uviedli ste, že zo živnosti ste mali príjem 9 000 eur. Nijaký iný príjem ste nemali. Zárobok zo živnosti je zároveň vaším celkovým príjmom, rovnakú sumu teda zapíšete do riadkov 2 a 9, stĺpec Príjmy.

8. Pretože chcete využiť jednoduchú možnosť, ako si znížiť základ dane o paušálne výdavky, je potrebné oznámiť túto skutočnosť na daňovom priznaní. Tesne pod tabuľkou č. 1 sa nachádza rámček s popisom „Uplatňujem výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona“. Zaškrtnite prvú voľbu „pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona“.

Foto: archív
Foto: archív

9. O rámček nižšie si treba všimnúť políčko s názvom „Preukázateľne zaplatené poistné z príjmov (…)“. Do tohto políčka zapíšete súčet poistného, ktoré ste odviedli do sociálnej a zdravotnej poisťovne. V našom príklade je to spolu suma 1 500 eur.

10. Štátom stanovená výška paušálnych výdavkov je v súčasnosti 40 percent z celkového príjmu. Vašimi paušálnymi výdavkami je výsledok prepočtu príjmu zo živnosti a percenta 9 000 eur x 0,40 = 3 600 eur. K tejto sume pripočítajte sumu zaplatenú do sociálnej a zdravotnej poisťovne 1 500 eur. Vaše celkové výdavky sú teda 5 100 eur, túto sumu dopíšete do riadkov 2 a 9, stĺpec Výdavky.

11. Do riadku 37 zapíšete súčet príjmov, tak ako ste ich uviedli v tabuľke č. 1, riadok 9, stĺpec Príjmy, čo je 9 000 eur. Rovnako do riadka 38 zapíšete súčet výdavkov, tak ako ste ich uviedli v tabuľke č. 1, riadok 9, stĺpec Výdavky, čo je 5 100 eur.

12. Vypočítajte rozdiel príjmov a výdavkov, teda rozdiel čísel v riadkov 37 a 38. Rozdiel predstavuje sumu 3 900 eur, zapíš túto sumu do riadkov 39 a 43 a 55 a 57 a 72.

13. Do riadkov 73 a 77 zadajte aktuálnu zákonom stanovenú výšku nezdaniteľného minima, suma 3 803,33 eura.

14. Vypočítajte rozdiel sumy z riadkov 72 a 77, čo predstavuje 3 900 – 3 803,33. Výsledok je 96,67 eura. Tento výsledok zapíš do riadkov 78 a 80. Ak by vám vyšla záporná suma, zapíše sa nula. Ide o základ dane z ktorej sa vypočíta vaša daň.

15. Sadzba dane je 19 percent zo základu dane. Po prepočte vychádza vaša daň vo výške 18,36 eura, túto sumu zapíšete do riadkov 81 a 90 a 94 a 109.

16. Na záver treba doplniť už len pár formalít. Do riadku 125 na strane 11 zadajte počet príloh, dátum a vlastný podpis.

17. Pokračujte na stranu Príloha č.2 – Údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia. Do riadka 09 zapíšete súčet poistného do zdravotnej a sociálnej poisťovne, čo je spolu 1 500 eur. Do riadkov 10 a 12 zadajte sumu sociálneho poistenia 1 000 eur a do riadkov 11 a 14 zadajte sumu zdravotného poistenia 500 eur. Na záver prílohy (spodná časť strany) uvediete dátum a svoj podpis.

Foto: TASR

Zdroj: studentskefinancie.sk