Úvod Spoločnosť EK obmedzila 33 nebezpečných chemikálií v textile a obuvi

EK obmedzila 33 nebezpečných chemikálií v textile a obuvi

Foto: archív

Európska komisia prijala nové obmedzenia na 33 chemických látok používaných pri výrobe odevov, obuvi a iných textilných výrobkov, o ktorých je známe, že majú rakovinotvorné účinky a spôsobujú problémy pre reprodukčné zdravie. Komisia pri tejto príležitosti zdôraznila, že počas uplynulých desiatich rokov únia výrazne znížila vystavenie svojich občanov škodlivým chemikáliám, pričom exekutíva EÚ neustále hodnotí, ako ešte lepšie posilniť ochranu spotrebiteľov, zamestnancov a životného prostredia.

V tomto kontexte treba vnímať aj nové obmedzenia na používanie 33 látok, o ktorých je známe, že majú rakovinotvorné účinky a škodia reprodukčnému zdraviu. Ide o látky používané v odevoch, obuvi a ďalších textilných výrobkoch. Nové pravidlá boli prijaté úpravou nariadenia REACH, ktorá predstavuje najpokrokovejšiu a najkomplexnejšiu chemickú legislatívu na svete.

Nové opatrenia sa zamerali na ochranu zdravia európskych občanov tým, že obmedzili ich vystavenie chemikáliám CMR, čiže látkam klasifikovaným ako karcinogénne, mutagénne a toxické z pohľadu reprodukcie. Tie môžu byť osobitne škodlivé v prípade častého kontaktu s ľudskou kožou. Komisia spresnila, že nové pravidlá stanovujú maximálne koncentračné limity pre používanie látok CMR v odevoch a textíliách a zakazujú umiestňovanie výrobkov, ktoré prekračujú tieto limity, na trh EÚ bez ohľadu na to, kde boli vyrobené.

Obmedzenia boli vypracované na základe vedeckých a technických odporúčaní Európskej chemickej agentúry z Helsínk a po rozsiahlych konzultáciách so zainteresovanými stranami. Nové limity pre chemikálie CMR začnú platiť 24 mesiacov po zverejnení nariadenia v Úradnom vestníku EÚ.

Foto: archív