Úvod Z DOMOVA Koaliční poslanci chcú novelou zákona zabrániť šikanóznym obštrukciám verejnosti

Koaliční poslanci chcú novelou zákona zabrániť šikanóznym obštrukciám verejnosti

Foto: archív

Koaliční poslanci predložili do NR SR novelu zákona, upravujúcu niektoré právne normy s cieľom zrýchliť niektoré konania. Novela má podľa predkladateľov “zabrániť šikanóznym obštrukciám zo strany verejnosti”.

Chcú zachovať právo verejnosti vyjadrovať sa k správe verejných vecí, ale zároveň vytvoriť predpoklady, aby toto právo bolo v rovnováhe s právom vlastníkov nehnuteľností na získanie rozhodnutí v reálnom čase. Podľa poslancov často prichádza k prípadom, keď verejnosť podáva výhrady s cieľom oddialiť právoplatnosť rozhodnutia.

„Niektorí predstavitelia tzv. verejnosti údajne vykonávajú svoje zákonné práva šikanóznym spôsobom, a to ako v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie, tak aj v následnom správnom konaní o povolení navrhovanej činnosti.

Tieto svoje práva vykonávajú častokrát výlučne s cieľom odďaľovania právoplatnosti rozhodnutia o povolení činnosti, prípadne s cieľom sofistikovaného vyvíjania nátlaku na navrhovateľov projektu,“ vysvetlili poslanci v dôvodovej správe a dodali, že v takomto prípade jednotlivcom v skutočnosti nejde o ochranu životného prostredia.

Novela by mala upraviť napríklad zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, kde by sa mohla upraviť definícia pojmu povolenie. Za povolenie by sa po novom nepovažovalo kolaudačné rozhodnutie, povolenie na užívanie, ani ich zmena, a to aj z dôvodu zamedzenia rozdielneho výkladu pojmu povolenie.

„Za povolenie sa teda nepovažuje rozhodnutie, ktoré oprávňuje užívať projekt, ale len rozhodnutie, ktoré oprávňuje realizovať projekt, teda územné rozhodnutie a stavebné povolenie,“ vysvetlili predkladatelia v dôvodovej správe návrhu.

Ak pripomienky dotknutej verejnosti smerujú proti obsahu záväzného stanoviska dotknutého orgánu, príslušný orgán by konanie podľa návrhu neprerušil, ale pri odôvodnení svojho rozhodnutia stanoviská vyhodnotil „na základe správnej úvahy“.

Poslanci chcú touto úpravou eliminovať šikanózny výkon práva verejnosti „podávaním zjavne neodôvodnených pripomienok a námietok, ktorých cieľom je spôsobovať obštrukcie a brzdiť povoľovacie konanie“.

Poslanci tiež okrem iného navrhujú, aby sa konanie časovo koncentrovalo tak, že by sa neprihliadalo na stanoviská jednotlivých orgánov doručených po lehote. Upraviť chcú aj vecnú stránku pripomienok. Nová legislatíva by v prípade schválenia mohla byť účinná od 15. októbra.