Úvod Z DOMOVA Slovensko stále nespĺňa smernicu EÚ o čistení odpadových vôd

Slovensko stále nespĺňa smernicu EÚ o čistení odpadových vôd

Foto: archív

Požiadavky na povoľovanie, zriaďovanie, rozvoj a prevádzkovanie čistiarní odpadových vôd by sa mali zmeniť. Precizovať by sa mali aj požiadavky na malé čistiarne odpadových vôd (ČOV) do 50 ekvivalentných obyvateľov (EO).

Vyplýva to z novely nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR ju zverejnilo v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Úprava ustanovení, týkajúcich sa aj malých ČOV do 50 obyvateľov, je jednou z požiadaviek Európskej komisie v rámci infringementu (porušenia). Dôvodom je nesplnenie povinnosti niektorých článkov smernice Rady o čistení komunálnych odpadových vôd.

Malé čistiarne odpadových vôd do 50 EO sa majú realizovať, ak nie je možné z technických dôvodov alebo vysokých nákladov pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu. Do skupiny malých čistiarní by podľa návrhu mala patriť podskupina domových ČOV.

Tie predstavujú individuálny systém čistenia splaškových odpadových vôd do 20 EO, navrhovaný napríklad pre rodinné domy, bytové domy alebo malé penzióny, vysvetľuje envirorezort v materiáli.

Úprava odporúča, aby odtok z malej čistiarne do 50 EO bol odvádzaný prednostne do povrchového toku. „Ak je to z rôznych dôvodov nereálne, možno zrealizovať aj nepriame vypúšťanie vyčistených odpadových vôd do podzemných vôd cez vsakovací objekt,“ uvádza sa v materiáli. Zabezpečená by však podľa MŽP mala byť možnosť odberu vzoriek na kontrolu.

Stanoviť by sa mali aj limity ukazovateľov znečistenia vypúšťaných splaškových a komunálnych odpadových vôd do povrchových či podzemných vôd. Vlastník malej čistiarne by mal byť povinný robiť pravidelnú kontrolu stavu a funkčnosti, údržbu, pravidelný odvoz kalu, prípadne diaľkový monitoring funkčnosti.