Existujúci mestský komplex Eurovea a jeho rozšírenie o druhú fázu tvoria kľúčové časti štvrte Eurovea City, ktorá významne ovplyvňuje vzhľad a kvalitu života v novovznikajúcom modernom centre Bratislavy v zóne Pribinova a Nivy. Projekt Eurovea 2 disponuje vydaným územným rozhodnutím v rozsahu 6 stavebných objektov, vrátane výškovej obytnej budovy Eurovea Tower, a v súlade s platnými pravidlami pokračuje v územnom konaní a získavaní povolení na ďalšie časti a objekty.

Eurovea 2 prešla najkomplexnejším dopravno-kapacitným posúdením spomedzi všetkých projektov v lokalite a jeho výsledkom je návrh konkrétnych opatrení a úprav všetkých veľkých križovatiek a cestných komunikácií v zóne. Súčasťou celkovej dopravnej koncepcie v zóne je aj návrh developera vybudovať nový centrálny električkový okruh.

Ten okrem zlepšenia prevádzkových podmienok súčasných tratí umožní aj prepojenie najväčších mestských častí Ružinov a Petržalka. Riešením verejných priestorov v Eurovea City sa koncepčne zaoberá svetovo uznávaná architektka Beth Galí, ktorá sa okrem ich vizuálneho stvárnenia a zelene venuje aj riešeniu všetkých druhov mobility v novej štvrti.

Eurovea Tower bude mať 168 metrov
„V Eurovea City pokračujeme v budovaní novej štvrte na veľkom území, čo si vyžaduje komplexný a trpezlivý prístup. Musíme brať totiž do úvahy nielen situáciu v našej lokalite a interakciu so susednými projektmi, ale napríklad aj to, ako bude táto časť nábrežia komunikovať v budúcnosti s lokalitou na opačnej strane Dunaja, ktorú rozvoj ešte iba čaká,“ hovorí Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ J&T Real Estate (JTRE).

Organizácia zástavby a regulačné podmienky rozvoja zóny Pribinova boli určené mestom už od začiatku realizácie  prvých objektov v zóne (dnešný Tower 115 a Slovenské národné divadlo) a boli stanovené na základe riešenia zóny kolektívom architektov Bauer, Paňák a Kusý už v roku 1988. Objekty, ktoré vznikli v zóne následne a aj v budúcnosti pribudnú, tento urbanistický systém plne rešpektujú a pretvárajú do podoby skutočnej mestskej štvrte. Súčasťou systému je aj princíp tvorby gradácie výškovej hladiny zástavby od Dostojevského radu smerom ku Košickej ulici.

Vizualizácia: archív

Už pri výstavbe SND sa v zóne Pribinova uvažovalo o výškovej budove pri Moste Apollo tak, aby podčiarkla význam celej štvrte.

Umiestnenie výškového objektu Eurovea Tower v tejto lokalite nie je náhodným rozhodnutím, ale je ho potrebné vnímať v kontexte dlhodobých a stále sa vyvíjajúcich zámerov Bratislavy na nábreží Dunaja. Dynamický rozvoj Bratislavy za posledných dvadsať rokov priniesol rozšírenie nového moderného centra mesta a v tesnom susedstve zóny Pribinova tak vyrastá viacero ďalších výškových objektov, ktoré menia celkovú panorámu Bratislavy.

Z týchto predpokladov vychádza aj návrh „prvého slovenského mrakodrapu“ Eurovea Tower, ktorý kompozične akcentuje prepojenie nábrežnej línie s priečnou mestskou osou, vytvára uzol medzi jadrom historického centra a novými rozvojovými zónami nadväzujúcimi na Čulenovu. Výška mrakodrapu je naplánovaná na 168 metrov.

Je to výsledok detailného odborného posúdenia, a to nielen z pohľadu vhodnosti umiestnenia v zóne a vplyvu na panorámu mesta a výhľady, ale aj z hľadiska optimálneho technického a technologického riešenia. „Považujeme tiež za dôležité, aby sa v zóne určenej pre umiestnenie výškových budov uplatnila aj výšková variabilita a rôznorodosť. Tým sa zabráni tomu, aby z podobne vysokých budov vzniklo pôsobenie zástavby ako „steny“, čo by znížilo pozitívne vnímanie celej štvrte,“ hovorí Pavel Pelikán.

Nový centrálny električkový okruh
Mimoriadna pozornosť v projekte je venovaná doprave, na ktorej riešení participujú viacerí odborníci a dopravní analytici. „Na doprave spolupracujeme a riešime ju aj s inými developermi na pravidelných koordinačných stretnutiach,“ vysvetľuje Pavel Pelikán. „To, či dopravná infraštruktúra v zóne bude postačujúca, bolo potvrdené komplexným dopravno-kapacitným posúdením, z ktorého vzišli opatrenia úpravy jednotlivých križovatiek v rozsahu, aký doteraz nerobil ani jeden z projektov v lokalite.“

Vizualizácia: archív

Na základe výsledkov dopravno-kapacitného posúdenia by malo prísť k úprave všetkých veľkých križovatiek: križovatky pri VÚB, križovatky Košická – Mlynské nivy – Prievozská, križovatky Landererova – Most Apollo aj križovatky pri budove Allianzu. Malo by prísť aj k zmene účelovej komunikácie poza budovu SND, ktorá sa otvorí pre verejnosť a bude zaradená do siete cestných komunikácií.

Všetky úpravy ciest a križovatiek vychádzajú z koncepcie, ktorú má spracovanú hlavné mesto, a aj všetky uvedené zmeny boli prerokované a priebežne sú konzultované s Magistrátom hl. mesta, dopravným inšpektorátom aj mestskými časťami. Z tohto hľadiska projekt Eurovea 2 bol kladne posúdený odbornými útvarmi hl. mesta aj Krajským dopravným inšpektorátom.

Súčasťou riešení dopravy v lokalite, na ktorom developer intenzívne pracuje, je aj vybudovanie nového centrálneho električkového okruhu.

Jeho trasa povedie od Šafárikovho námestia po Pribinovej ulici a ďalej popred Euroveu, s napojením na Košickú ulicu. Dôležitým bodom v projekte je aj úprava bulváru Pribinova v plnom rozsahu, aj s vybudovaním koridoru pre budúcu električku.

Na jeho ideálnom usporiadaní, ktoré bude rešpektovať potreby chodcov, cyklistov aj motoristov, pracuje aj architektka Beth Galí, ktorá pripravuje aj návrh celkového riešenia verejných priestorov v zóne. V rámci ideového návrhu sa zaoberá aj možným rozšírením verejných priestorov i do územia pod Mostom Apollo, ktoré síce nie sú vo vlastníctve JTRE, ale sú námetom pre využitie veľkého potenciálu tejto časti nábrežia ako funkčného verejného priestoru.

Vizualizácia: archív