Úvod Ekonomika Zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2017 bude do konca septembra

Zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2017 bude do konca septembra

Foto: archív

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia v roku 2018 vykonávajú príslušné zdravotné poisťovne. Komu a v akom termíne je zdravotná poisťovňa povinná vykonať ročné zúčtovanie poistenia a aké sú lehoty na zaplatenie nedoplatku či vrátenie preplatku?

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia slúži zdravotnej poisťovni na porovnanie zaplatených preddavkov na zdravotné poistenie, ktoré počas kalendárneho roka uhrádzal platiteľ, a výšky poistného, vyrátanej z vymeriavacieho základu platiteľa za celý predchádzajúci kalendárny rok s použitím príslušnej sadzby poistného.

To znamená, že v zúčtovaní zdravotného poistenia v roku 2018 sa porovnávajú zaplatené preddavky na zdravotné poistenie v roku 2017 s výškou poistného na zdravotné poistenie z vymeriavacieho základu za rok 2017.

Zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2017 do 30. septembra 2018. Ak mal platiteľ poistného predĺženú lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2017, termín na vykonanie ročného zúčtovania je 31. október 2018.

Foto: archív

Zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia v roku 2018 tomu poistencovi, ktorý bol k 31. decembru 2017 jej poistencom. Poistné sa zúčtováva z príjmov zo zamestnania, podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti. Zúčtovávajú sa aj kapitálové príjmy. Zdravotné odvody sa platia aj z príležitostných príjmov, napríklad z predaja nehnuteľnosti, keď sa príjem z predaja zdanil v daňovom priznaní.

Zdravotné odvody sa platia aj z dividend, ktoré vznikli za roky 2011 až 2016. Zdravotná poisťovňa oznámi informáciu o vykonaní ročného zúčtovania v roku výkazom nedoplatkov (ak je výsledkom ročného zúčtovania nedoplatok), alebo oznámením o výsledku ročného zúčtovania (ak je výsledkom preplatok).

Platiteľ je povinný uhradiť nedoplatok do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov. Preplatok vracia poisťovňa bezhotovostne na bankový účet platiteľa poistného alebo poštovým poukazom na adresu, takisto v lehote do 45 dní. Ak výška nedoplatku alebo preplatku nepresiahne päť eur, zdravotná poisťovňa nie je povinná vrátiť preplatok a nevzniká ani povinnosť odviesť nedoplatok.