Úvod Z DOMOVA Eurokomisia Slovensku vyčíta nedodržiavanie jej smerníc

Eurokomisia Slovensku vyčíta nedodržiavanie jej smerníc

Foto: archív

Európska komisia prijala balík rozhodnutí o porušení spoločného únijného práva. K členským štátom, ktoré v stanovených termínoch neoznámili opatrenia prijaté na prevedenie smerníc EÚ do vnútroštátneho práva, patrí aj Slovensko.

V oblasti dopravy eurokomisia upozornila, že Slovensko a ďalších osemnásť členských krajín nedodržalo smernicu EÚ o zefektívnení opatrení na podporu realizácie transeurópskej dopravnej siete (TEN-T), ktorá má zabezpečiť sprehľadnenie postupov udeľovania povolení a verejného obstarávania.

Podobný postup zvolila eurokomisia smerom k Slovensku a ďalším devätnásim členským štátom pri smernici EÚ o používaní vozidiel prenajatých bez vodiča na cestnú prepravu tovaru, ktorá má okrem iného zabezpečiť zníženie prepravných nákladov.

Tretia formálna výzva pre Slovensko a ďalších šestnásť krajín sa týka legislatívy EÚ na kontrolu tabaku. Delegovaná smernica z roku 2022 zakazuje uvádzanie ochutených zahrievaných tabakových výrobkov na trh EÚ a odstraňuje možnosť členských štátov udeľovať výnimky pre zahrievané tabakové výrobky z určitých požiadaviek na označovanie.

Krajiny, ktoré zatiaľ neoznámili prevedenie uvedených troch smerníc do svojho vnútroštátneho práva, majú teraz dva mesiace na to, aby odpovedali na formálne výzvy eurokomisie a dokončili transpozíciu smerníc. V opačnom prípade môže komisia ako druhý krok v právnom konaní vydať tzv. odôvodnené stanovisko.