Úvod Z DOMOVA Poslankyne PS chcú, aby priezvisko manželov bolo zložené z priezvisk oboch zosobášených...

Poslankyne PS chcú, aby priezvisko manželov bolo zložené z priezvisk oboch zosobášených osôb

Foto: archív

Poslankyne z klubu opozičného Progresívneho Slovenska navrhujú, aby si osoby, uzatvárajúce manželstvo, mohli vybrať spoločné priezvisko zložené z priezvisk oboch snúbencov. Uzákoniť by tiež chceli, aby si ženy mohli vybrať priezvisko bez koncovky slovenského prechyľovania bez ohľadu na ich národnosť a potrebu jej deklarácie.

Vyplýva to z predloženej novely zákona o mene a priezvisku, ktorou sa novelizujú aj ďalšie súvisiace zákony. Obsahuje i ďalšie zmeny. „Navrhovaná zmena zákona o mene a priezvisku a ďalších súvisiacich predpisov sa zameriava na odstraňovanie problémov a znevýhodnení, vyplývajúcich z praxe,“ deklarovali predkladateľky.

Podľa navrhovanej úpravy by sa manželia mohli volať napríklad Peter Drábik Lehotský a Soňa Drábik Lehotská a ich deti by mohli mať spoločné priezvisko Drábik Lehotský/Drábik Lehotská.

„Podľa súčasnej právnej úpravy snúbenci môžu vyhlásiť, že priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom a jeden z nich si zároveň ponechá svoje doterajšie priezvisko,“ pripomenuli.

Určiť dieťaťu priezvisko zložené z priezvisk oboch rodičov chcú poslankyne PS umožniť aj v prípade rodičov, ktorí nie sú zosobášení. V súčasnosti môže mať dieťa priezvisko len po jednom z rodičov.

„Vzhľadom na narastajúci počet detí, ktoré sa rodia rodičom, ktorí nie sú zosobášení, súčasná právna úprava nereflektuje potreby, vyplývajúce zo zmenenej spoločenskej reality v porovnaní s obdobím, keď zákon pôvodne vznikal,“ tvrdia.

Osobám, ktoré uzatvorili manželstvo alebo iný riadne osvedčený vzťah, napríklad registrované partnerstvo, v súlade s právnym poriadkom iného štátu, navrhujú umožniť zosúladiť si prijaté priezvisko s priezviskom evidovaným matrikou na Slovensku.

„Súčasná právna úprava vytvára nežiaduci stav, keď slovenskí občania, ktorí uzatvorili manželstvo (páry rovnakého pohlavia) alebo registrované partnerstvo (páry rovnakého aj odlišného pohlavia) majú dve odlišné identity s dvomi odlišnými priezviskami v rôznych krajinách.

Jednu v krajine, v ktorej zväzok uzavreli (priezvisko prijaté pri jeho uzatvorení) a druhú na Slovensku (pôvodné priezvisko),“ zdôvodnili. Nemožnosť zosúladiť si priezviská označili predkladateľky za zásah do práva na súkromie, ktorý nemá legitímne odôvodnenie. Navrhovaná účinnosť novely je od 1. septembra 2024.