Úvod ZO ZAHRANIČIA Súd EÚ nariadil Poľsku denné penále 500.000 eur za ťažbu uhlia. Poľsko...

Súd EÚ nariadil Poľsku denné penále 500.000 eur za ťažbu uhlia. Poľsko však ťažbu nezastaví

Povrchová baňa Turow. (Foto: archív)

Súdny dvor EÚ uložil Poľskej republike povinnosť platiť Európskej komisii (EK) denné penále vo výške 500.000 eur, pretože nepozastavilo ťažbu hnedého uhlia v povrchovej bani Turów.

Podľa súdnej inštancie z Luxemburgu sa takéto opatrenie javí ako nevyhnutné na zvýšenie účinnosti predbežných opatrení nariadených už uznesením súdu z 21. mája 2021. Poľsko má odradiť od toho, aby odďaľovalo uvedenie svojho konania do súladu s príslušným uznesením.

Hnedouhoľná baňa Turów sa nachádza na poľskom území v blízkosti hraníc s Českou republikou a Nemeckom. Príslušné poľské orgány vydali v roku 1994 firme patriacej ku koncernu najväčšej poľskej energetickej spoločnosti PGE koncesiu na ťažobnú činnosť v tejto bani až do 30. apríla 2020.

Na základe poľského zákona z roku 2008 môže byť platnosť koncesie na ťažbu hnedého uhlia jednorázovo predĺžená o ďalších šesť rokov bez posúdenia vplyvov na životné prostredie, ak je toto predĺženie odôvodnené.

V októbri 2019 podala PGE žiadosť o predĺženie koncesie o šesť rokov, v januári 2020 regionálna správa ochrany životného prostredia vo Vroclave odobrila pokračovanie ťažby v bani Turów až do roku 2044 a vlani v marci poľské ministerstvo pre životné prostredie povolilo ťažbu do roku 2026.

Česká republika sa v septembri 2020 obrátila na EK s upozornením, že Poľsko udelením tohto povolenia porušilo v niekoľkých ohľadoch únijné právo. Eurokomisia 17. decembra 2020 poslala do Varšavy odôvodnené stanovisko, v ktorom poľskej strane vytkla, že porušila legislatívu EÚ.

Komisia zistila, že prijatím ustanovení, ktoré umožňujú predĺžiť platnosť povolenia na ťažbu hnedého uhlia až o šesť rokov bez posúdenia vplyvov na životné prostredie, porušilo Poľsko smernicu EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.

Koncom februára tohto roku podala vláda Českej republiky v súvislosti s ťažbou na Poľsko žalobu na Súdnom dvore EÚ. Praha sa pritom domáhala, aby Súdny dvor až do vynesenia rozsudku v tejto veci nariadil Poľsku bezodkladné pozastavenie ťažby hnedého uhlia v bani Turów. Podpredsedníčka Súdneho dvora uznesením z 21. mája návrhu ČR vyhovela.

Praha však neskôr tvrdila, že Poľsko si nesplnilo povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú z májového uznesenia. Následne 7. júna podala návrh, aby bolo Varšave za nesplnenie povinností uložené denné penále, ktoré bude vyplácať do rozpočtu EÚ, a to vo výške päť miliónov eur. Poľsko vzápätí podalo návrh na zrušenie uznesenia o nariadení predbežného opatrenia.

Podpredsedníčka Súdneho dvora EÚ Rosario Silva de Lapuertová však v uznesení návrh Poľska zamietla. Zároveň uložila Poľsku povinnosť, aby zaplatilo eurokomisii finančnú pokutu vo výške 500.000 eur za každý deň, a to odo dňa oznámenia tohto uznesenia až do vtedy, kým si tento členský štát splní svoje povinnosti vyplývajúce z predmetného uznesenia.

Hovorca poľskej vlády Piotr Müller krátko nato vyhlásil, že Poľsko ťažbu hnedého uhlia v bani Turów napriek verdiktu Súdneho dvora EÚ nezastaví, pretože jej uzatvorenie by ohrozilo stabilitu energetickej sústavy v krajine.

„Finančné penále uložené súdnym dvorom EÚ sú neodôvodnené a neprimerané situácii,“ reagoval Müller vo vyhlásení. Zároveň dodal, že rozhodnutia súdnej inštancie z Luxemburgu by nemali zasahovať do oblastí, ktoré sú kľúčové pre bezpečnosť členských krajín EÚ.

„Jednou z týchto oblastí je aj energetická bezpečnosť,“ vysvetliť Müller. „Od začiatku tvrdíme, že zastavenie prevádzky bane Turów ohrozí stabilitu poľského energetického systému,“ dodal Müller a vysvetlil, že by to malo negatívne dôsledky pre milióny Poliakov, ako aj pre celú Európsku úniu.

Hovorca vlády vo Varšave poznamenal, že poľská vláda chce dosiahnuť zmierne riešenie svojho sporu s Českom okolo bane Turów a že rešpektuje záujmy miestnych komunít. „Prebiehajúce rozhovory s Českou republikou sú toho dôkazom,“ povedal Müller s tým, že cieľom rokovaní je dosiahnuť dohodu o vyhodnotení vplyvu bane na okolitý región.