Úvod Spoločnosť Na Slovensku chcú úplne stopnúť predaj vajíčok z klietkového chovu

Na Slovensku chcú úplne stopnúť predaj vajíčok z klietkového chovu

Foto: archív

Kliet­kový chov slie­pok je typ chovu tzv. nos­níc s cie­ľom zís­ka­vať čo najefektívnejšie ich vaj­cia. Sliepky sú na­miesto ich pri­ro­dze­ného pro­stre­dia umiest­nené v sties­ne­ných drôtených kliet­kach, v kto­rých má každá z nich len o niečo viac miesta, ako je plo­cha jedného hárku pa­piera rozmeru A4.

Ob­me­dzo­va­nie po­hybu je pre cho­va­te­ľov vý­hod­nej­šie, pre­tože ušet­ria na krmive. Tieto klietky sú na­s­kla­dané na sebe na nie­koľko poschodí a ná­sledne umiestnené v dl­hých ra­doch vo veľ­kých prie­my­sel­ných ha­lách, do ktorých sa zmestia ne­raz aj státisíce slie­pok.

Kliet­kový chov má v sú­čas­nosti nie­koľko al­ter­na­tív, ktoré sú často po­u­ží­vané v ostatných kra­ji­nách Európy. Ha­lový pod­stieľ­kový chov, voľný chov, alebo BIO chov síce nie sú do­ko­nalé, ale umož­ňujú sliep­kam ich pri­ro­dzené sprá­va­nie a vý­razne zvy­šujú kva­litu ich ži­vota.

Pri­tom nejde o tech­no­lo­gicky ná­ročné rie­še­nia a tieto al­ter­na­tívy sú do­stupné už dnes. Pre po­rov­na­nie, vo voľ­nom vý­behu má sliepka k dis­po­zí­cii štyri štvor­cové metre pries­toru, mož­nosť pre­hra­bo­vať sa v zemi, vy­le­tieť na strom, ale aj unik­núť pred agresívnymi je­din­cami.

V sú­čas­nosti sa v Európe čo­raz viac kra­jín a fi­riem roz­hodlo skon­co­vať s kliet­ko­vým cchovom. Do­konca via­cero re­ťaz­cov pô­so­bia­cich na Slo­ven­sku sa už v iných kra­ji­nách zaviazalo skon­čiť s kliet­ko­vými vaj­ciami, no na našom ich predávajú naďalej. V priemere je v Európe ešte stále zhruba po­lo­vica slie­pok v kliet­ko­vých cho­voch, toto číslo však klesá.

Kliet­kový chov je ak­tu­álne za­ká­zaný v Ra­kúsku, pri­čom vo vy­spe­lých kra­ji­nách ako Dánsko, Švéd­sko či Ho­land­sko žije v kliet­kach me­nej než každá piata sliepka. V Nemecku je to do­konca len každá 15. sliepka. Me­nej slie­pok ži­jú­cich v kliet­kach ako u nás je aj v Ma­ďar­sku, Bul­har­sku, Ru­mun­sku a Chor­vát­sku. Slo­ven­sko sa tak v kva­lite ži­vota slie­pok radí na chvost Európy.

Foto: archív

Väč­šina veľ­kých me­dzi­ná­rod­ných vý­rob­cov a pre­daj­cov však už pri­sľú­bila, že skončí s produkciou va­jec z kliet­ko­vých cho­vov. Aj na Slovensku sa ozývajú hlasy, aby sa v našej krajine skon­co­valo s kru­tou pra­xou kliet­ko­vého chovu. Takmer deväťtisíc ľudí už podpísalo petíciu s názvom Viac neznesiem za zákaz klietkového chovu sliepok na Slovensku. Petíciu organizuje združenie Humánny pokrok s cieľom vyzbierať najmenej desaťtisíc podpisov.

Petícia vyzýva na skon­če­nie kliet­ko­vého chovu a nabáda vý­rob­cov, pre­daj­cov, ale aj reštaurácie a po­li­ti­kov, aby po­su­nuli našu kra­jinu do 21. sto­ro­čia a pomohli zrušiť klietkový cho­v. Za ini­cia­tí­vou Viac Ne­zne­siem stojí zdru­že­nie pre roz­voj ľud­skosti a udržateľnosti – Humánny pokrok. Petíciu za zákaz klietkového chovu je možné podpísať na stránke http://viacneznesiem.sk/