Slovenská národná strana je dedička a nositeľka najstarších politických programov, ktoré vytvorili naši predkovia s cieľom zabezpečiť rovnoprávne a suverénne postavenie slovenského národa v rodine európskych národov.

Revolučné meruôsme roky
SNS si po svojom vzniku roku 1871 za základ svojho politického programu dala za cieľ napĺňať zásady Memoranda národa slovenského, ktoré bolo prijaté na národnom zhromaždení 6. a 7. júna 1861. Memorandum však organicky nadväzovalo na Žiadosti slovenského národa, ktorých 168. výročie prijatia si pripomíname 10. mája.

Tento dokument, prijatý v Liptovskom Sv. Mikuláši 10. mája 1848, bol výsledkom dlhoročného procesu formovania ideológie moderného slovenského národa od čias jozefinizmu (1780 – 1790), zavŕšeného Štúrovou koncepciou samostatného, osobitého slovenského národa so svojou vlastnou rečou, svojím územím, vlastnou kultúrou a hospodárskym životom.

Boli súčasť revolučného procesu meruôsmych rokov, ktoré skončili éru feudalizmu v našom priestore a otvorili cestu k novému spoločenskému poriadku. Bolo prirodzené, že Slováci nechceli zostať mimo hlavného revolučného prúdu a prihlásili sa o svoje práva.

V ŽIADOSTIACH SLOVENSKÉHO NÁRODA SA SLOVÁCI DEKLAROVALI ZA SAMOSTATNÝ NÁROD, KTORÝ SI CHCE SVOJE VECI SPRAVOVAŤ PODĽA SVOJICH VLASTNÝCH PREDSTÁV.

Reprodukcia: archív
Z textu Žiadostí. (Reprodukcia: archív)

Odkaz predkov
Preto požadovali rovnoprávnosť všetkých národov Uhorska, popri celoštátnom sneme i vlastný národný snem, zavedenie slovenčiny do všetkých sfér úradovania a prijatie slovenských národných symbolov. V rámci všeobecnej demokratizácie požadovali všeobecné volebné právo, slobodu tlače, slobodu zhromažďovania, dôsledné odfeudalizovanie spoločnosti a pôdu pre roľníkov.

UHORSKÁ VLÁDA ODMIETLA ŽIADOSTI A NA ICH HLAVNÝCH OSNOVATEĽOV VYDALA ZATYKAČ.

Slovenská politická reprezentácia na čele s Ľ. Štúrom sa preto rozhodla naplniť národné práva pozdvihnutím zbraní v Slovenskom povstaní rokov 1848 – 1849, čo sa však nepodarilo. Žiadosti i zápas štúrovcov boli zdrojom ďalších slovenských politických programov a politických snažení, ktoré dlhé roky viedla práve Slovenská národná strana.

Memorandum národa slovenského bolo vlastne programovým dopracovaním Žiadostí slovenského národa. Body Memoranda boli v úplnosti naplnené až vyhlásením Slovenskej republiky ako suverénneho a nezávislého štátu 1. januára 1993, na čom mala výraznú zásluhu aj SNS.