Úvod Z DOMOVA Zvolenská matrika odmietla zapísať zmenu pohlavia. Prípad je už druhý raz na...

Zvolenská matrika odmietla zapísať zmenu pohlavia. Prípad je už druhý raz na súde

Foto: archív

Najvyšší správny súd (NSS) SR vrátil prípad týkajúci sa zmeny pohlavia späť na Krajský súd v Banskej Bystrici. Žalobkyňa požiadala v roku 2019 zvolenskú matriku o zmenu pohlavia z mužského na ženské.

Úrad jej žiadosti nevyhovel. Žalobu podanú proti tomuto rozhodnutiu pôvodne krajský súd zamietol, NSS SR prvostupňový rozsudok 19. októbra zrušil. Médiá o tom informoval hovorca NSS SR Michal Hajtol.

„Žalobkyňa v roku 2019 požiadala matriku, aby zapísala do príslušnej evidencie okrem iného aj zmenu jej pohlavia z mužského na ženské. Matrika žiadosti žalobkyne nevyhovela, keďže u žiadateľky neprišlo ku skončeniu zmeny pohlavia chirurgickým zákrokom,“ priblížil hovorca s tým, že krajský súd pôvodne tento záver potvrdil, ale bez detailnejšieho odôvodnenia.

„NSS SR sa s takýmto právnym názorom orgánu verejnej správy, respektíve krajského súdu nestotožnil,“ zdôraznil Hajtol. Žalobkyňa síce podľa NSS SR v žiadosti o zmenu pohlavia adresovanej matrike nepriložila doklad o chirurgickej zmene pohlavia, ale všeobecne záväzná právna úprava SR neurčovala, akými dokladmi sa preukazuje zmena pohlavia pre účely zmien v matrike.

„Právny názor krajského súdu, ktorý za vyššie uvedených podmienok striktne trval na požiadavke chirurgického zákroku, kasačný súd neakceptoval,“ dodal hovorca s tým, že NSS SR poukázal aj na rozhodovaciu prax Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) v takýchto alebo obdobných veciach.

„V ďalšom konaní bude preto úlohou krajského súdu opätovne dôsledne posúdiť a riadne odôvodniť predmetnú právnu otázku, a to s prihliadnutím na to, že všeobecne záväzná právna úprava SR v nijakom ustanovení explicitne neurčuje, že pre verejnomocenskú akceptáciu zmeny pohlavia je potrebná realizácia chirurgického zákroku (kastrácia).

Takisto neobsahuje ani podrobnú úpravu, týkajúcu sa lekárskeho potvrdenia, na základe ktorého sa takáto zmena pohlavia má v evidencii realizovať,“ podotkol Hajtol. Ďalej priblížil, že krajský súd pri svojom rozhodovaní bude povinný prihliadať aj na rozhodovaciu prax ESĽP, ktorý sa vo svojej judikatúre už obdobnými otázkami zaoberal.